Genesis Caps เพื่อเรียกคืนการได้ยิน: ฟื้นฟูการได้ยิน 100% โดยไม่มีการผ่าตัด!

Genesis Caps เพื่อเรียกคืนการได้ยิน: ฟื้นฟูการได้ยิน 100% โดยไม่มีการผ่าตัด!

 • ฟื้นฟูการได้ยิน 100% โดยไม่มีการผ่าตัด
 • ให้คุณใช้ชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องช่วยฟัง
 • ไม่ก่อให้เกิดการแพ้และปลอดภัยสำหรับทุกวัย
 • จากธรรมชาติ 100%
สั่งซื้อตอนนี้

สูตรที่ได้รับสิทธิบัตร Genesis

ในปี 2560 นักวิทยาศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์อย่างเป็นเอกลักษณ์เพื่อฟื้นฟูการได้ยิน ชื่อว่า Genesis การทดสอบทางคลีนิกมากมายได้ยืนยันประสิทธิภาพที่สูงของผลิตภัณฑ์ ต่อมาได้วางตลาดในประเทศไทยซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ซื้อ ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมขององค์ประกอบที่มาจากพืชธรรมชาติซึ่งส่งเสริมฤทธิ์กันและเพิ่มการออกฤทธิ์ให้กันและกันได้เป็นอย่างดี

 

สูตรที่ได้สิทธิบัตรนี้ไม่มีสูตรใดในโลกที่เปรียบเทียบได้ ผลิตภัณฑ์นี้มีความสามารถฟื้นฟูการทำงานของกระดูกในหูชั้นกลางในระดับเซลล์ Genesis กำจัดอย่างหมดจดและป้องกันการสะสมของขี้หูที่มากเกินไป เป็นวิธีเดียวที่จะแก้ไขปัญหาการได้ยินโดยปราศจากการผ่าตัด ซึ่งมีในประเทศเราเมื่อไม่นานมานี้ อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์นี้มีจำนวนจำกัด สามารถหาซื้อได้ในผ่านเว็บไซต์ที่เป็นทางการ ในราคาที่ถือว่าสมเหตุสมผลมาก

อะไรคือสาเหตุของหูหนวก?

Genesis Caps เพื่อเรียกคืนการได้ยิน: ฟื้นฟูการได้ยิน 100% โดยไม่มีการผ่าตัด!

ทาน Genesis เพื่อป้องกัน ถ้า

 • คุณรู้สึกแน่นในหูเป็นประจำ รวมถึงหลังจากที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
 • คุณมีอาการวิงเวียนได้ง่าย
 • คุณฟังเพลงเสียงดังในคอนเสิร์ตหรือจากหูฟังอยู่เสมอ
 • คุณอยู่ในที่ที่มีเสียงดังที่บ้านหรือที่ทำงานอยู่บ่อยครั้ง
 • คุณทานยาบ่อยๆ เป็นระยะเวลา 6 เดือนหรือนานกว่านั้น
 • สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวมีอาการสูญเสียการได้ยินเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด
 • คุณมีความลำบากในการเข้าใจบทสนทนา ถามให้ฝ่ายตรงข้ามพูดซ้ำ หรือเพิ่มเสียงดังขึ้นเมื่อคุณพูด
 • คุณมีอาการปวดหู การอักเสบของหูชั้นกลางหรือในช่องหูชั้นนอก
สั่งซื้อตอนนี้

รูปแบบการทำงานของ Genesis

 • ผงผกั โขม
  ดุ มดว้ยแรธ่ าตสุ งักะสีเป็นสารทมี่ สี ว่ นชว่ ยในการสงัเคราะหโ์ ปรตนี และเอนไซมต์ า่ งๆ ท าใหร้ะบบภมู คิมุ้กนั แข็งแรง มี
  ผลชว่ ยป้องกนั การอกั เสบในหูและชว่ ยเสรมิสรา้งความแข็งแรงของเซลลใ์นหู
 • สารสกดั ผงขมนิ้
  มโีปแตสเซยีมสงู ซงึ่ มสี ว่ นชว่ ยในการล าเลยี งออกซเิจนไปเลยี้ งบรเิวณดา้นขา้งของสมอง ท าใหเ้ซลลส์ มองและเซลล์
  ประสาทหทู างานไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพมากขนึ้ ชว่ ยลดปัญหาหตู งึ และลดความเสยี่ งในการสญู เสยีการไดย้นิ
 • สารสกดั ใบแปะกว๊ย
  มสี ารฟลาโวนอยด์และเทอรพ์ นี อยดซ์ งึ่ เป็นสารตา้นอนุมลู อสิ ระ ชว่ ยกระตนุ้ การไหลเวยีนของโลหติ และเสรมิสรา้งการ
  ท างานของระบบประสาท ชว่ ยใหเ้ซลลป์ ระสาทของหทู างานไดด้ ขี นึ้ การไดย้นิชดั เจน และยังป้องกนั ความเสอื่ มของ
  เซลลป์ ระสาทหไู ดเ้ป็นอยา่ งดี

วิธีใช้

 • รับประทานวันละ 1-2 แคปซูลเป็นประจำทุกวัน
 • ควรทานอย่างต่อเนื่อ อย่างน้อยหนึ่งคอร์ส (4 สัปดาห์)

จะคาดหวังผลได้เมื่อไรคะ?

Genesis Caps เพื่อเรียกคืนการได้ยิน: ฟื้นฟูการได้ยิน 100% โดยไม่มีการผ่าตัด!

 • 1 – 3 วันหลังใช้
  บรรเทาอาการอ่อนเพลีย ทำให้ความชัดเจนของเสียงที่ได้ยินและเสียงพูดกลับมา จะลืมไปเลยว่าเคยใช้เวลาทั้งวันพยายามฟังที่คนพูดและรู้สึกไม่สะดวกสบายจากเสียงเพลงหรือเสียงรอบข้าง
 • 7 – 9 วันหลังใช้
  การได้ยินดีขึ้น 70% และไม่ต้องใช้เครื่องช่วยฟังอีกต่อไป คุณจะได้ยินผู้คนพูดง่ายขึ้นไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลออกไป ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
 • 19 – 30 วันหลังใช้
  การได้ยินฟื้นคืนกลับมาดีขึ้นอย่างรู้สึกได้ชัด ทิ้งเครื่องช่วยฟังไปได้เลย คุณสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นอย่างไร?

สาเหตุของการสูญเสียการได้ยินไม่ใช่แค่เพียงเสียงดังในที่ทำงาน โรคติดเชื้อ หรือการอักเสบ การสูญเสียการได้ยินขึ้นอยู่โดยตรงกับค่าน้ำตาลและระดับโคเลสเตอรอลที่สูง ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง หรือสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ไม่ดี Genesis จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่แนะนำก่อนอะไรทั้งหมดให้กับผู้ที่เข้ารับการปรึกษา เคล็ดลับอยู่ในการผสานกันของส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพ ที่ฟื้นฟูการได้ยินให้กลับสู่ปกติอย่างเป็นธรรมชาติ

ผู้เชี่ยวชาญ สแตนลี่ เอ วิลเลี่ยม ศาสตราจารย์ด้านโสตศอนาสิกวิทยา หูคอจมูก ประสบการณ์ทำงาน 15 ปี

รีวิวจากผู้ใช้

กัญญา

ฉันเริ่มสูญเสียการได้ยินแบบกระทันหันค่ะ ไปพบหมอหูคอจมูก ได้รับยาตามหมอสั่งเป็นยาหยอด ซื้อเครื่องช่วยฟังมาใส่ แต่การได้ยินแย่ลงตลอด สรุป ฉันหันมาทาน Genesis และมันเปลี่ยนชีวิตเลยค่ะ หลังจากเดือนเดียว ทุกอย่างกลับคืนสู่ปกติ !!!!!

ขวัญ

หมอเขาบอกว่าต้องผ่าตัดค่ะ และไม่มีวิธีอะไรที่จะช่วยได้ มันเป็นเพียงขั้นตอนเดียวที่เหลือก่อนจะหูหนวกแบบถาวร แต่ส่วนตัวคือเป็นคนกลัวการผ่าตัด จึงตัดสินใจหาข้อมูลออนไลน์เพื่อหาทางอื่น และก็พบกับ Genesis รู้สึกได้ว่าการได้ยินกลับมาหลังจากประมาณสองสัปดาห์ค่ะ ดีมากๆ

เจนจิรา

จากเพื่อนของดิฉันได้แนะนำ Genesis เพราะเพื่อนกลับมาได้ยินอีกหลังจากเจออุบัติเหตุ สำหรับตัวเอง มีปัญหาการได้ยินอยู่ตลอด สวมเครื่องช่วยฟังมานานมากแล้ว แต่ตอนนี้ถอดออกได้แล้วค่ะ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมาก ทานง่ายสะดวกด้วย

สั่งซื้อตอนนี้

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: